วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง โดยมีวิทยากรมาบรรยายเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ สพจ. ในการขับเคลื่อนเป้าหมายการใช้พลังงานในภาคอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงรองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเรื่องการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง