โครงสร้างกระทรวงพลังงาน

 

 หน่วยงานราชการ

.

...                

.

              

 

 องค์กรอิสระ

.

      

 

 รัฐวิสาหกิจและบริษัทมหาชนภายใต้กำกับดูแล

.

      

.

 องค์การมหาชน

.