วานนี้ (30 พฤศจิกายน 2565) นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานกล่าวเปิดงาน IEEE PES Dinner Talk 2022 ภายใต้แนวคิด New Chapter of Green Energy : Thailand’s Opportunities and Challenges บทใหม่พลังงานสีเขียวของประเทศไทย โอกาสและความท้าทาย จัดโดยสมาคมไฟฟ้าและพลังงานไอทริปเปิลอี (ประเทศไทย) (IEEE Power & Energy Society - Thailand หรือ IEEE PES - Thailand) พร้อมแสดงปาฐกถาพิเศษและมอบรางวัลให้แก่วิศวกรและผู้ที่มีผลงานโดดเด่น น่ายกย่อง จำนวน 4 รางวัล ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
     IEEE PES - Thailand และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย (IEEE Thailand Section) ได้ร่วมจัดงาน IEEE PES Dinner Talk มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงนโยบายและทิศทางการพัฒนาด้านพลังงานสีเขียวของประเทศไทยในอนาคต รวมถึงการแสดงวิสัยทัศน์และบทบาทของผู้นำในองค์กรชั้นนำด้านธุรกิจพลังงานไฟฟ้า ในการร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานและนวัตกรรมสีเขียวของประเทศไทย พร้อมผลักดันพลังงานสีเขียวเพื่อเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050
     โดยภายในงาน นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน แสดงปาฐกถาพิเศษหัวข้อเรื่อง “นโยบายและทิศทางพลังงานสีเขียวของประเทศไทย” โดยที่เป้าหมายของการประชุม COP 26 สู่ COP 27 ยังมุ่งเน้นการสร้างความร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกในระดับชาติ และการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือประเทศต่าง ๆ ในการรับมือผลกระทบด้านสภาพภูมิอากาศ กระทรวงพลังงานได้มีการจัดทำกรอบแผนพลังงานชาติที่รองรับเป้าหมายดังกล่าว โดยตั้งเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ในปี 2050 และ Net Zero Emission ในปี 2065 ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางนโยบายด้านพลังงานของประเทศพัฒนาแล้ว อีกทั้งยังคาดการณ์ว่าสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ภายในปี 2050
     นอกจากนี้ ยังมีการวางนโยบายพลังงานสีเขียวของไทย ในการผลักดันและสนับสนุนการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงสะอาด ควบคู่กับการผลิตพลังงานจากโรงไฟฟ้าฐาน และการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาช่วย เช่น ไฮโดรเจน การกักเก็บคาร์บอน (CCS) ระบบสมาร์ทกริด IOT โดยมีการกำหนดอัตราค่าบริการไฟฟ้าสีเขียว (Utility green tariff: UGT) ที่ กกพ. จะกำหนดต่อไป