กระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand’s Energy Future ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์
    วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับนางอัสตริด เอมีเลีย เฮลเล เอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานสัมมนา Thailand’s Energy Future ณ ห้องประชุม Synergy Hall ศูนย์ Energy Complex ซึ่งกระทรวงพลังงานเป็นเจ้าภาพร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตนอร์เวย์ประจำประเทศไทย สมาคมหอการค้าไทยนอร์เวย์ Norwegion Energy Partner และ Norway Connect มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานอย่างยั่งยืนของสองประเทศ มีผู้เข้าร่วมงานจากภารรัฐและเอกชนด้านพลังงานจากไทยและนอร์เวย์ จำนวนกว่า 120 คน
    ปลัดกระทรวงพลังงานได้กล่าวถึงความจำเป็นที่ต้องเร่งผลักดันการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทย ผ่านการจัดทำแผนพลังงานชาติ (NEP 2022) ที่เร่งพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับลดการปล่อยคาร์บอนจากภาคพลังงานในหลากหลายมิติ อาทิ การพัฒนาโซลาร์ลอยน้ำของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกว่า 10,000 เมกกะวัตต์ แผนการพัฒนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน หรือ CCUS ระยะ 5 ปี (2565-2570) รวมถึงผลักดันเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าร้อยละ 30 ภายในปี 2030 หรือ เป้าหมาย EV 30@30 ซึ่งการสนับสนุนองค์ความรู้จากนอร์เวย์จะมีส่วนสำคัญหนึ่งช่วยให้ไทยบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
    วิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อย่างกว้างขวาง ทั้งด้านนโยบายพลังงานของไทยและนอร์เวย์ เทคโนโลยีและประสบการณ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการจัดหาก๊าซธรรมชาติและการพัฒนาระบบไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด จากเทคโนโลยีโซลาร์ลอยน้ำ เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน การพัฒนาตลาดการจำหน่ายไฟฟ้าแบบกระจายศูนย์ และการพัฒนาไฮโดรเจนสีเขียว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเครือข่ายพัฒนาความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างไทยและนอร์เวย์ในอนาคตต่อไป