วันนี้ (8 มี.ค. 67) นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ ปลัดกระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ตรวจราชการโครงการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน เพื่อตอบสนองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหมอกจ๋าม ที่ได้รับการสนับสนุนระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบเรือนกระจก และระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนย้ายได้ สำหรับแจกจ่ายให้กับชาวบ้านหรือกลุ่มสมาชิกที่มีแปลงเกษตรในเขตพื้นที่โครงการหลวงฯ ได้มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ตลอดปี และต่อมาได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ เพื่อเยี่ยมชมโรงกลั่นน้ำมันฝาง และการผลิตน้ำมันดิบที่แหล่งผลิตน้ำมันดิบแม่สูน