วันที่ 26 ตุลาคม 65 นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ให้กับพลังงานจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต เกี่ยวกับขั้นตอนในการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา ได้แก่ (1) โครงการที่มีขนาดกำลังการผลิตรวมของเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าตรงเป็นกระแสไฟฟ้าสลับ (Inverter) ต่ำกว่า 200 กิโลโวลต์แอมแปร์ (kVA) หรือมีขนาดกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตต่ำกว่า 200 kVA แล้วแต่กรณี (กรณีไม่เข้าข่ายต้องรับขอใบอนุญาต พค.2) และ (2) โครงการขนาดกำลังการผลิตรวมของ Inverter ตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 kVA หรือขนาดกำลังการผลิตรวมของแต่ละแหล่งผลิตตั้งแต่ 200 kVA ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 1,000 kVA แล้วแต่กรณี (กรณีเข้าข่ายต้องรับขอใบอนุญาต พค.2) โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานกิจการพลังงาน (สกพ.), กรมพัฒนาพลังานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.), การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) และ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มาให้ความรู้ ณ กระทรวงพลังงาน ห้องประชุม 1 ชั้น 15 อาคารบี ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์