วันนี้ ( 1  กันยายน  2565) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (.. 2566 - 2570) ครั้งที่ 2/2565 ” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี พร้อมด้วยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงพลังงาน และผู้อำนวยการส่วนกลางและภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  เข้าร่วมประชุม เพื่อร่วมพิจารณากำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)  ในการยกระดับการเป็นองค์กรที่บุคคลากรยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส และร่วมใจต่อต้านทุริต