วันนี้ (31 สิงหาคม 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการสัมมนา “ตสน. ออนไลน์ พบสำนักงานพลังงานจังหวัด” ซึ่งกลุ่มตรวจสอบภายในร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงานได้จัดขึ้น ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารบี และผ่านช่องทางออนไลน์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประมาณ 153 คน ร่วมเข้าสัมมนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในระเบียบราชการด้านการดำเนินโครงการ การฝึกอบรม การจัดงาน การใช้รถราชการ รวมทั้งการจัดซื้อและการควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง อันจะนำไปสู่การสร้างมาตรฐานการป้องกันมิให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานและเพื่อพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและให้ดียิ่งขึ้น