วันนี้ (25 สิงหาคม 2565) ได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานครั้งที่ 17/2565 โดยมีนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงานเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมได้มีการติดตามความก้าวหน้าของการปรับปรุงแผนการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ ปี 2565 การจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า รวมทั้งติดตามการขนส่งน้ามันเชื้อเพลิงหลังจากที่ได้มีการผ่อนปรนมาตรการสรรพสามิตของเดือนสิงหาคม 2565 และความคืบหน้าของผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานในระยะสั้นอีกด้วย

     ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อเสนอแนะการบริหารจัดการ Demand & Supply ในสถานการณ์วิกฤติการณ์ราคาเชื้อเพลิง เพื่อกำหนดเป็นมาตรการในการบริหารจัดการพลังงานต่อไป