รัฐสภาไทย จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๓๐ : Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30 )

เพื่อหารือเรื่อง "บทบาทของรัฐสภาในการเร่งรัดการพัฒนาที่ยั่งยืนภายหลังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : Parliament and the Post-COVID-19 Sustainable Development" ระหว่างวันพุธที่ 26 – วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565 ณ อาคารรัฐสภา
รายละเอียดเพิ่มเติม : 
https://web.parliament.go.th/view/63/APPF30/TH-TH