ETDA-songkarn-2text_Banner_WEB

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. (ETDA)
ETDA ชวนคนไทยร่วมทำแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565 หรือ Internet User Behavior(IUB) ที่ได้มีการสำรวจมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรวบรวมพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของกลุ่มคนไทยที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ และกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวัน ที่จะช่วยสะท้อนให้เห็นไลฟ์สไตล์ของคนไทยในยุคที่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลได้เข้ามามีบทบาทกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของคน ซึ่งที่ผ่านมาผลการสำรวจ IUB ทำให้เห็นว่าจำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทั้งที่เกิดจากวิกฤติการณ์ การพัฒนาของเทคโนโลยี ตลอดจนความนิยมของคนไทยในแต่จะช่วง โดยกระบวนการดำเนินงานเป็นการสำรวจผ่านเว็บไซต์ ผ่าน Social Media ของ ETDA และหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ โดยปีนี้ได้มีการดำเนินงานร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรที่สำคัญ เพื่อให้เกิดการกระจายตัวในภูมิภาคต่างๆ ของไทยได้มากขึ้น รวมถึงการผนวกประเด็นคำถามที่จะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนำไปสู่ข้อเสนอแนะในมุมของการส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ

ปีนี้ ETDA จึงขอเชิญชวนท่านเข้าร่วมตอบแบบสำรวจฯ เป็นให้ข้อมูลของท่านเป็นหนึ่งในข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้ ETDA ได้ใช้ในการวิเคราะห์ผลที่จะช่วยสะท้อนภาพรวมพฤติกรรมของคนไทยในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลได้ก้าวเข้ามาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวัน และจะเป็นประโยชน์ทั้งในภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงนักศึกษา และผู้ที่สนใจโดยทั่วไป ซึ่งจะมีช่วงเวลาของการจัดเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 12 เมษายน ถึง 10 มิถุนายน 2565 นี้

ร่วมตอบแบบสำรวจพฤติกรรม ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2565
ได้ที่เว็บไซต์ https://www.etda.or.th/th/Microsite/IUB65.aspx หรือตาม QR Code

ท่านสามารถติดตามผลการสำรวจฯ ได้ที่เว็บไซด์ https://ww.etda.or.th/th/Useful-Resource/documents-for-download.aspx