รมว.พลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำดูแลประชาชน ค่าไฟเป็นธรรม แนะเร่งแก้ไขกฎหมายรองรับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต
‘พีระพันธุ์’? รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน มอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำการเป็นกลไกของรัฐช่วยดูแลประชาชน ค่าไฟเป็นธรรม พร้อมแนะเร่งแก้ไข พ.ร.บ. กฟผ. รองรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
วานนี้ (27 มีนาคม 2567) นายพีระพันธุ์? สาลีรัฐ?วิภาค? รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประชุมมอบนโยบายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยมีนายประเสริฐ? สินสุข?ประเสริฐ? ปลัดกระทรวงพลังงาน ในฐานะประธานกรรมการ กฟผ. นาย?เทพ?รัตน์ เทพ?พิทักษ์? ผู้ว่าการ กฟผ. และผู้บริหารระดับสูงให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 19 อาคาร ท.103 กฟผ. สำนักงานกลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
นายพีระพันธุ์? สาลีรัฐ?วิภาค? รองนายกรัฐมนตรี มอบนโยบาย กฟผ. เน้นย้ำการเป็นกลไกของรัฐในการช่วยดูแลประชาชนให้มีค่าไฟฟ้าที่เหมาะสม เป็นธรรม พร้อมขอบคุณ? กฟผ. ที่สนับสนุนนโยบายของกระทรวง?พลังงานและรัฐบาล? โดยเฉพาะ?ช่วยดูแลค่าไฟฟ้า อย่างไรก็ตามสำหรับค่าไฟฟ้าในงวดถัดไปเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนที่ กฟผ. สามารถนำไปทยอยชำระหนี้ได้ทุกเดือน
นอกจากนี้ ในฐานะที่ กฟผ. เป็นผู้ดูแลความมั่นคงของระบบไฟฟ้าซึ่งต้องใช้ก๊าซธรรมชาติผลิตไฟฟ้ามากถึง 67% จึงเห็นว่า กฟผ. น่าจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Pool Manager) ในภาพรวม เพื่อให้การประกอบกิจการพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อประชาชนผู้ใช้พลังงาน
ส่วนการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการของ กฟผ. ทั้งพระราชบัญญัติการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2511 และพระราชกฤษฎีกา?กำหนดผู้ใช้พลังงานไฟฟ้า พ.ศ. 2512 เห็นควรให้เร่งแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์พลังงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้เร่งแต่งตั้งคณะกรรมการภายใน กฟผ. เพื่อรวบรวมประเด็นที่ต้องแก้ไข และเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเร็ว
หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและคณะผู้บริหารเข้าเยี่ยมชมศูนย์การพยากรณ์การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Forecast Center) ศูนย์ควบคุมการตอบสนองด้านโหลด (Demand Response Control Center) เพื่อพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าให้มีความทันสมัยรองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียน รวมถึงเยี่ยมชมการทำงานของศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าแห่งชาติ