วันนี้ (4 กรกฎาคม 2565) ศ.ดร. พิสุทธิ์ เพียรมนกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายสมภพ พัฒนอริยางกูล โฆษกกระทรวงพลังงาน และ นายพรพรหม วิกิตเศรษฐ์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รวมทั้งผู้แทนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ได้ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับการดำเนินโครงการด้านการประหยัดพลังงานและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในกรุงเทพมหานคร ซึ่งกรุงเทพมหานครได้เตรียมนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานเช่น โครงการ BMA Net Zero เริ่มต้นจากตัวเอง, โครงการกรุงเทพ 15 นาที, โครงการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น รวมทั้งการกำหนดเป้าหมายในการลดใช้พลังงานไฟฟ้าและน้ำมันให้ได้ 10% นอกจากนั้น ยังได้เตรียมตั้งคณะกรรมการร่วมกับกระทรวงพลังงานในการร่วมดำเนินโครงการประหยัดพลังงานในอาคารหรือการผลิตพลังงานจากน้ำเสียหรือขยะอีกด้วย