นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง พร้อมผู้บริหารกระทรวงพลังงาน ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร วันนี้(14 มีนาคม 2565) พร้อมหารือเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมชี้แจงในแนวทางการทำงานของแต่ละหน่วยงานต่อคณะกรรมาธิการในประเด็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย แผนงานโครงการ กิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมและการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน การรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน ตลอดจนช่องทางในการาสื่อสารกับประชาชน และช่องทางที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงพลังงานและหน่วยงานในสังกัด ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 15 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ กระทรวงพลังงาน