วันนี้ (26 ธันวาคม 2565) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานในพิธิเปิดกิจกรรม Town hall “การไม่รับของขวัญทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม” ผ่านระบบ online โดยผู้บริหารในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน พลังงานจังหวัด ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงพลังงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เข้าร่วมรับฟัง

     สำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่รัฐมีจิตสำนึกในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒธรรมองค์กรให้มีคุณธรรมและโปร่งใส เพื่อป้องกันหรือลดโอกาสในการรับสินบน ผลประโยชน์ทับซ้อนในรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งเปิดโอกาสให้สอบถาม และแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าว เพื่อนำไปปฏิบัติหรือประยุกต์ปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป