วันนี้ (29 พ.ย. 65) นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและทิศทางการดำเนินงานให้กับพลังงานจังหวัด 76 จังหวัด ผ่านการประชุมออนไลน์ โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บรรยายเรื่อง นโยบายและแผนเกี่ยวกับการสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้า, สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน บรรยายเรื่อง การจดแจ้งยกเว้นและการขอรับใบอนุญาตสถานีอัดประจุไฟฟ้า สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า, กรมธุรกิจพลังงาน บรรยายเรื่อง การติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในสถานีบริการน้ำมัน และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บรรยายเรื่อง สถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ : Ecosystem - Update Trend and Technology ณ กระทรวงพลังงาน ห้องประชุม 1 ชั้น 15 ศูนย์เอ็นเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี