วันที่ 17 ตุลาคม 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 2/2565 ผ่านทางระบบ Video Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก และกรรมการจริยธรรมภายในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงพลังงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมฯ

          สำหรับการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาหารือในเรื่อง การส่งเสริมจริยธรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (.ศ. 2565 - 2570) ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อนำไปปรับใช้ในแผนการขับเคลื่อนด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 - 2570) และการติดตามความคืบหน้าในด้านต่างๆ ของคณะทำงานด้านจริยธรรมฯ เพื่อยกระดับกลไกในการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน