วันที่ 12 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ครั้งที่ 1/2565 หลังจากมีประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ผ่านทางระบบ Video Conference ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารในสังกัดกระทรวงพลังงานและผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก โดยมี นายสมบูรณ์  หน่อแก้ว รองปลัดกระทรวงพลังงาน หัวหน้าศูนย์ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงพลังงาน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม ฯ

สำหรับการประชุมดังกล่าวได้พิจารณาหารือในเรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ร่างแผนปฏิบัติราชการด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันการทุจริต สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน (พ.ศ. 2566 -2570) และการติดตามความคืบหน้าของคณะทำงานด้านจริยธรรมฯที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการจริยธรรม ฯ