/index.php?q=node/80


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน

Image
  พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์

  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน
  

ตำแหน่ง
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน

การศึกษา 

 • ปริญญาเอก (อาชญาวิทยา) Florida State University, USA. โดยทุนรัฐบาล ได้เกรด 3.95 เป็นคนไทยคนแรกที่จบปริญญาเอกในสาขาวิชานี้
 • ปริญญาโท (การบริหารงานยุติธรรม) Eastern Kentucky University , USA. โดยทุนรัฐบาล ได้เกรด 4.0
 • ปริญญาตรี (รัฐประศาสนศาสตร์) รร. นายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 24 สอบได้ที่ 1 และ ดำรงตำแหน่งหัวหน้านักเรียน ได้รับรางวัลความประพฤติดีเยี่ยม และผลการเรียนดีเยี่ยม
 • รร. เตรียมทหาร รุ่น 8

การศึกษาเพิ่มเติม 

 • ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.รุ่นที่ 1)สถาบันวิทยาการพลังงาน
 • ประกาศนียบัตรนักบริหารชั้นสูงระหว่างประเทศ จากประเทศออสเตรเลีย โดยทุนรัฐบาล ออสเตรเลีย
 • ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปรอ. 388)
 • ประกาศนียบัตรหลักสูตร DAP และ DCP จาก IOD (สถาบันกรรมการบริษัทไทย)
   

ประสบการณ์การทำงานที่สำคัญ

 • โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (รัฐบาล ฯพณฯนายสมัคร สุนทรเวช)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) องค์กรอิสระ ตาม รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540
 • รองปลัดกระทรวงยุติธรรม
 • อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
 • รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ
 • ผู้ช่วยผู้บัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บังคับการกองวิจัยและพัฒนา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ผู้บังคับการศูนย์ข้อมูลสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ , ฯลฯ

ราชการพิเศษ

 • นายตำรวจราชสำนักเวร 2 สมัย (8 ปี)
 • กรรมการแห่งชาติว่าด้วยสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม (ก.ส.ย.)
 • กรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.)
 • กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
 • นักวิชาการประจำคณะกรรมาธิการการบริหารและการยุติธรรม ของวุฒิสภา
 • ผู้ชำนาญการประจำคณะกรรมาธิการคมนาคม ของวุฒิสภา
 • กรรมการร่างแผนพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและสวัสดิการสังคม ในแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
 • อนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน สำนักนายกรัฐมนตรี
 • กรรมการอำนวยการ และประธานกรรมการตรวจสอบโรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 • กรรมการธนาคาร และกรรมการบรรษัทภิบาลธนาคารกรุงไทย , ฯลฯ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

 • มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก พ.ศ. 2547
 • มหาวชิรมงกุฏ พ.ศ. 2544

© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th