หน้าแรก / ศูนย์บริการราชการใสสะอาด
 
 

 

  • ตามที่รัฐบาลได้เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐนำแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไปใช้เป็นกรอบทิศทางในการดำเนินการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2552-2555) และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปี นั้น
  • ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2543 เห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดตามที่สำนักงาน กพ. เสนอ โดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญของทางราชการ และประกาศเป็นแผนระดับชาติกำหนดให้การทุจริตคอรัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งในกระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของรัฐต่างๆ ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการใสสะอาดสนับสนุน และให้ความร่วมมือในการดำเนินงานให้สามารถบรรลุผลอย่างจริงจัง
  • ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนดให้ทุกส่วนราชการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (2552-2555) และแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2552 และเป็นการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานจึงได้จัดทำแผนฯดังกล่าว เพื่อส่งเสริมให้มีกิจกรรมหรือโครงการเสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยม ให้ข้าราชการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
  • ระเบียบสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานว่าด้วยการรับของขวัญและสินน้ำใจ พ.ศ. 2548   เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมที่ถูกต้องและป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับของขวัญหรือสินน้ำใจที่มีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะพึงให้กันในโอกาสต่างๆ
  • ระเบียบ สป.พน. ว่าด้วยการรับของขวัญและสินน้ำใจ 67.57 Kb.
  • รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 2548 ตัวชี้วันที่ 20 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • มาตรการป้องกันและปราบปราม 5,630.71 Kb. ( ยังโหลดไฟล์ไม่ได้ )