กบง.คงราคาขายปลีกก๊าซ LPG 
ตุลาคม ที่ 22.29 บ./กก.
พร้อมเห็นชอบแนวทางปรับ
อัตราเงินส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมัน
เชื้อเพลิงของน้ำมันแก๊สโซฮอล
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการ
ใช้เอทานอลเพิ่มมากขึ้น
2 ตุลาคม 2558

ปลัดกระทรวงพลังงาน
เข้าปฏิบัติงานที่กระทรวง
พลังงานเป็นวันแรก
พร้อมเข้าสักการะพระพรหม
ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ประจำกระทรวงพลังงาน

2 ตุลาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน