/?q=node


This website is being relocting. Sorry for any inconvenience

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศประกวดราคาจ้างทำเว็บไซต์หลักกระทรวงพลังงาน
  • ประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) (ครั้งที่ 2) จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์ พลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 21 สิงหาคม 2557 : ร่างเอกสารประกวด : ร่าง TOR : ราคากลาง
  • ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา ร่าง TOR และราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงาน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2557 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 : ร่างเอกสารประกวด : ร่าง TOR : ราคากลางหน่วยงานภายใน


© Copyright 2007 Ministry of Energy
ติดต่อสอบถาม ที่ pr@energy.go.th