ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นประธานในกิจกรรมให้ความรู้
สื่อมวลชนEnergy Forumครั้งที่ 4
  
1 กรกฏาคม 2558

นายคุรุจิต นาครทรรพ
ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน
การจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
บรรเทาผลกระทบจากการปรับราคา
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ภาคครัวเรือน
1 กรกฏาคม 2558
 
  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาล
  มติคณะ กพช./กบง.
  มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
  คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
  แผนยุทธศาสตร์ด้านพลังงาน
  กฎหมาย/พรบ. ด้านพลังงาน